Satış Sözleşmesi


PAKET TUR KONAKLAMA VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Master Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Limited Şirketi ( bundan böyle Master Yed Turizm olarak anılacaktır) acentelerine gelerek veya uzaktan telefon ve internet aracılığıyla konaklama hizmeti satın alan …………………’’MÜŞTERİ’’ arasında paket tur hizmetlerine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Paket Tur satış sözleşmesi düzenlenmiş olup, taraflar aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

 1. MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet, hizmetin kapsamı, paket turun bedeli ve ödeme koşulları kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucherda ve paket tur tanıtım broşüründe belirtilmektedir. Paket tur programı; ön bilgilendirme formunda, internette yayınlanmış olan tanıtım sayfalarında, paket tur programında ve tur kayıt (rezervasyon) belgelerinde ayrıca düzenlenmiştir. MÜŞTERİ ,satın aldığı hizmetin nitelikleri,satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren paket tur tanıtım broşürü ve voucher belgesini okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir. Paket tur programı ve paket tur tanıtım broşürü, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır. MÜŞTERİ,kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına işbu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad,TC kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgileri doğru vermekle yükümlü olduğunu kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu,kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
 2. MÜŞTERİ Kıbrıs turlarında nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını ,herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’in kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu,herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.)çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda Master Yed Turizm ’in hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.
 3. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu;Müşteri yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu,kaybolan,hırsızlık konusu olan,zayi olan eşyalardan Master Yed Turizm ’in sorumluluğunun bulunmadığını,belirtilen nedenlerle Master Yed Turizm ’e ve/veya Master Yed Turizm çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.
 4. Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu;rehber,tesis,acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kuralara uyacağını,üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını aksi halde Master Yed Turizm ’in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.
 5. MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek,kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.
 6. İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Master Yed Turizm yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini,aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.
 7. MÜŞTERİ’nin kusuru ve üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı,mücbir sebep ( olumsuz hava koşulları,yolengeli,grev,terör,sis,savaşihtimali,öngörülemez teknik hususlar vb.)Master Yed Turizm ’in / acentesinin / bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmamak üzere;Master Yed Turizm sözleşme’yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise ,1618 Sayılı Kanun’da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak,Master Yed Turizm tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.
 8. Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde,otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir.Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir.Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ ,hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
 9. Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Master Yed Turizm ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Master Yed Turizm ’ye ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte sorumlu olacaktır.
 10. Master Yed Turizm söz konusu hizmeti haksız olarak hiç ifa etmez ise, MÜŞTERİ’ nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ ’ye iade eder.
 11. MÜŞTERİ ’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi,harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %35’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını Master Yed Turizm’e ödemeyi kabul eder.MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup, MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.MÜŞTERİ’ nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları/ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup,böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.
 12. MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
 13. MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Master Yed Turizm ,MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir.Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.
 14. Master Yed Turizm , MÜŞTERİ ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir.Böyle bir durumda MÜŞTERİ ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.
 15. MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
 16. MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ ’ye aittir.
 17. MÜŞTERİ ’nin reşit olmaması durumunda; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
 18. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Master Yed Turizm bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 19. MÜŞTERİ’nin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Master Yed Turizm yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
 20. MÜŞTERİ ’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. MÜŞTERİ’ nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
 21. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan MÜŞTERİ (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri MÜŞTERİ (ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan MÜŞTERİ (ler) in Master Yed Turizm aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Master Yed Turizm ’in MÜŞTERİ ye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde Master Yed Turizm ’in sözleşmede imzası bulunan MÜŞTERİ ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan MÜŞTERİ (ler) imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
 22. Sözleşmenin MÜŞTERİ’ de kalan kopyası ile Master Yed Turizm ‘de kalan kopyası arasında çelişki olursa Master Yed Turizm ’de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
 23. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 6502 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri, 1618 Sayılı yasa , BK. , TTK, TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.
 24. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca MÜŞTERİ uyuşmazlık konusundaki başvurularını Ankara Tüketici Mahkemesine ve/veya Ankara Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.

Yukarıda yer alan sözleşme kurallarını okudum, kabul ettim ve bir örneğini aldım.

MÜŞTERİ ( Ad-Soyad ,imza ) 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bu rezervasyon sürecinde; müşteriden alınan konaklayacak kişilere ait isim-soyisim, doğum tarihi, TC kimlik numarası bilgileri rezervasyonun kayıt altına alınması için ilgili konaklama işletmesi ile; isim-soyisim, telefon numarası, e-mail adresi ve konaklama detayları yerel rehberlik ve transfer hizmetleri için işbirliği içinde olduğumuz tedarikçi firma ile paylaşılmaktadır. Rezervasyonun tamamlanması için müşteriden alınan kredi kartı, banka hesap bilgileri, vs. Master Yed Turizm tarafından kesinlikle kayıt altına alınmamaktadır. İşbu sözleşme ile müşteri söz konusu verilerin ilgili birimlerle paylaşılmasına onay vermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşteri onayı ile işlenen bu veriler, rezervasyonun sonlanmasından sonra bir sonraki rezervasyon talebinde kullanılmak ve/veya 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında reklam, kampanya, ilan, vb. paylaşımlar için tarafımızca korunmaktadır. Müşteri, kişisel verilerinin ve/veya rezervasyon detaylarının konaklama sonrası silinmesini ve bilgilendirmeler için verdiği onayı iptal etmek isterse, bu durumu 0328 825 22 88 Master Yed Turizm acentasına veya info@masterturizm.com adresine bildirecek ve Master Yed Turizm konuyla ilgili talepleri yerine getirecektir.

 

 

 

Kabul etmiyorum

Kabul ediyorum